Photo Rating Website
Strona Główna Dambi Rytel Damian hill Logo UKSW Samsung D75
darmowe wzory aneksu do umowy najmu

aaaaOperacje Plastyczneaaaa

Temat: CD: Najem mieszkania a ryczałt
" /> Sam już doczytałem na stronach INFOR-a o składaniu deklaracji PIT-28 dla przychodów z najmu (tylko rocznej) i wspólonej deklarcji PIT-36//37 dla przychodów z zatrudnienia/innych żródeł. Nadal nie wiem jednak, czy do zadeklarowania opodatkowania w formie ryczałtu obowiązuje jakiś PIT, CIT czy inny wymgany prawem wzór formularza oraz czy w mojej sytuacji muszę zastrzegać się przed US, że podatek zryczałtowany płacę ... wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej, ale - jeżeli jakakolwiek kwota przychodu z omawianego źródła nie wynika z umowy zawartej w formie pisemnej, to prowadzenie ewidencji przychodu jest obowiązkowe ". Jeśli w umowie najmu zapisana jest kwota czystego czynszu (odstępnego) oraz zawarte zastrzeżenie, że dodatkowe świadczenia ustalane są za pomocą aneksu do umowy, mającego również formę pisemną (opłaty na rzecz...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4642Temat: Pytanie poczatkujacego - za co placa najemcy?
cześć, ja właśnie wczoraj podpisałem umowę najmu mieszkania więc coś Ci podpowiem Opłaty za wynajem mieszkania możesz naliczać na 2, albo i więcej sposobów. Ja z doświadczenia podpowiem Ci że najlepiej jest ustalić to w ten sposób że Najemca płaci Ci: - czynsz najmu (tak zwane odstępne, np. 1,000 zł.) - czynsz do wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej (w czynsz ten wliczone są opłaty za wodę, ogrzewanie centralne, sprzątanie klatki schodowej, itp.) - opłaty licznikowe (prąd, gaz) - opłaty dodatkowe (internet, tv kablowa, itp.) Jeśli tak wszystko zapiszesz w umowie to nie będziesz miał ... wszystko napisać w umowie. Pod spodem zamieszczę wzór takiej umowy. UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta we Wrocławiu dnia ................. pomiędzy: 1. ................, (PESEL ...............) zamieszkały w Nysie przy ul. Rynek 30/3, zwana w dalszej części umowy ‟Wynajmującym” 2. .................., (PESEL ...............) zamieszkała/y ......................................................................... zwany w dalszej części umowy ‟NajemcąĂ˘Â€Â §1 Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem i posiada prawo do rozporządzania, a w szczególności do wynajmowania lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Czerniawskiej 12/1 §2 Wynajmujący wynajmuje i oddaje, a Najemca bierze w najem z dniem 2009-12-05 w/w lokal mieszkalny. §3 Najemca oświadcza, ... lub w części, ani też do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego. §5 1. Kwotę czynszu najmu strony ustalają w wysokości 1,500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Najemca winien ... czynszem najmu, Najemca będzie wpłacał na konto wynajmującego równowartość opłaty czynszowej, w wysokości podanej przez wspólnotę mieszkaniową (aktualnie opłata ta wynosi 306 zł.). W opłatę czynszową wliczone są między innymi opłaty ... dnia 2009-12-08 Najemca wpłaci na konto Wynajmującego kaucję w wysokości 1,000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych), kaucja ta jest nie oprocentowana i zostanie zwrócona po zakończeniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy jeżeli wszystkie należności wynikające z użytkowania mieszkania będą uregulowane przez Najemcę, oraz stan i wyposażenie mieszkania będą w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie. §7 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia 2009-12-05 i może być rozwiązana przez każdą ze stron z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 2. W razie opóźnienia w zapłacie czynszu najmu lub opłat związanych z najmowanym lokalem powyżej 10 dni od ustalonego terminu płatności, lub naruszenia innych postanowień umowy, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz zatrzymać wpłaconą przez Wynajmującego kaucję. §8 1. Najemca odpowiada za urządzenia ... się w najmowanym lokalu mieszkalnym, w razie ich uszkodzenia na własny koszt i własnym staraniem przywróci je do stanu poprzedniego. §9 1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej umowy strony stosować będą przepisy kodeksu cywilnego. 3. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Nysie. §10 Do umowy zostaje dołączony załącznik dotyczący stanu i wyposażenia w/w mieszkania. §11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ................................. ................................. Wynajmujący Najemca --------------------------------------------------------------- Do takiej umowy dołączam zwykle załącznik...
Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=2261Operacje Plastyczne

Designed By Royalty-Free.Org